Tietosuojaseloste on julkaistu 25.05.2018

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Firecon- konserni, johon kuuluu Firecon Group Oy:n (Y-tunnus: 2329583-3) ohella LVI- Xpert Oy (Y-tunnus: 2320471-9) ja Firecon Eesti Oü (EE100480562) (”Firecon”) käsittelee henkilötietoja asiakkaista ja mahdollisista asiakkaista sekä yhteistyökumppaneiden, palveluntarjoajien ja alihankkijoiden edustajista ja palveluksessa olevista henkilöistä, mitä henkilötietoja LVI- Xpert Oy kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, jota LVIXpert Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

LVI- Xpert Oy suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin LVI- Xpert Oy tarjoamiin palveluihin niin urakkakohteissa, LVI- Xpert Oy toimitiloissa kuin verkkosivuilla ja sosiaalisen median palveluissa. Lisäksi tietosuojaselostetta sovelletaan LVI- Xpert Oy yritysasiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, palveluntarjoajien ja alihankkijoiden edustajien henkilötietojen käsittelyyn.

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia rekisteröityä koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679), (”tietosuoja-asetus”) on määritelty. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjä:
Firecon-konserni / LVI-Xpert Oy

Yhteyshenkilö:
Teemu Parkkila

Yhteystiedot:
Pikkukiventie 12,
90620 OULU
teemu.parkkila@putkiasennus.com
040 162 7360

3. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tietosisältö sekä tietolähteet

LVI- Xpert Oy kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Henkilötietoryhmä Esimerkkejä tietosisällöstä
3.1. Yhteystiedot Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
3.2. Tunnistamistiedot Rekisteröidyn henkilötunnus, muu vastaava kansallinen tunnus, syntymäaika, veronumero.
3.3. Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot Tilinumero, laskutus- ja maksutiedot, ja muut asiakkuussuhteen yksilöivät tiedot.
3.4. Asiakastapahtumatiedot sekä sopimustiedot Tiedot LVI- Xpert Oyin ja rekisteröityä edustavan yhteisön välisistä sopimuksista, asiakaspalautteet sekä ja yhteydenotot ja muut asiointiedot.
3.5. Luettelo yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä.Työturvallisuuslain (738/2002) 52b §:n mukainen luettelo yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä.
3.6. Työmaan päätoteuttajan tiedonantovelvollisuuden nojalla kerättävät tiedot. Verotusmenettelylain (1558/1995) 15b §:n nojalla kerättävät tiedot verovalvontaa varten.
3.7. Tilaajan selvitysvelvollisuuden perusteella kerättävät tiedot. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) nojalla kerättävät tiedot.
3.8. Muu urakkakohteisiin liittyvä materiaali. Muu urakkakohteiden hoitamiseen ja turvallisuuden varmistamiseen ja velvoitteiden hoitamiseen liittyvä materiaali.
3.9. Kulunvalvontatiedot. Konsernin pääkonttorin kulunvalvontajärjestelmän keräämät tiedot.

Tietojen antaminen on välttämätöntä LVI- Xpert Oy:n lakisääteisten ja sopimuksiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi sekä turvallisuuden varmistamiseksi ja LVI- Xpert Oy:n palveluiden tuottamiseksi.

Tietolähteet: Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta, tarjouspyynnön tekemisen yhteydessä, asiakassopimuksen solmimisen yhteydessä tai asiakkuuden ja urakoiden suorittamisen aikana.

Lisäksi LVI- Xpert Oy:n asiakkaat, alihankkijat ja yhteistyökumppanit toimittavat LVI- Xpert Oy:lle tietoja palveluksessaan olevista henkilöistä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään mm. seuraavia tarkoituksia varten:

  • LVI- Xpert Oy:n tuotteiden ja palveluiden tilaamiseen
  • palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen
  • suoramarkkinointiin
  • markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen
  • liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen ja raportointiin
  • urakkakohteiden ja konsernin kiinteistöjen turvallisuuden ja työturvallisuuden varmistamiseen
  • lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen, kuten työturvallisuuslain, verotusmenettelylain ja veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain ja kirjapitolainsäädännön mukaisiin velvoitteisiin.
  • väärinkäytösten estämiseen ja omaisuuden suojelemiseen

Käsittely asiakassuhteen hoitoon ja suoramarkkinointiin perustuu LVI- Xpert Oy oikeutettuun etuun. Asiakkuuden hoidon osalta henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin.

Työmaakohteiden alihankkijoiden ja vierailijoiden tietojen sekä tilaajavastuulain perusteella kerättävien tietojen ja muiden urakkakohteisiin liittyvien vastaavanlaisten materiaalien sisältämien henkilötietojen käsittelyn perusteena on ensisijaisesti LVI- Xpert Oy lakisääteiset velvoitteet ja asiakkuuden hoitoon liittyvä oikeutettu etu.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

LVI- Xpert Oy säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellei LVI- Xpert Oy tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi.

Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus.

Henkilötietoja käsitellään LVI- Xpert Oy liiketoimintaan liittyvien asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellinen aika asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Potentiaalisia asiakkaista koskevia tietoja säilytetään pääasiallisesti niin pitkään, kun markkinointia kohdistetaan kyseiseen henkilöön, ja henkilö ei ole kieltänyt henkilötietojensa käyttöä näihin tarkoituksiin.

Luettelo yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä säilytetään kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jona työmaa valmistui, ellei lainsäädännössä velvoiteta säilyttämään tietoja pidempään.

Työmaan päätoteuttajan tiedonantovelvollisuuden nojalla kerättävät tiedot kuusi vuotta ajan sen vuoden päättymisestä, jona työmaa valmistui, ellei lainsäädännössä velvoiteta säilyttämään tietoja pidempään.

Yhteisöjen osalta yhteisön edustajan henkilötietojen säilyttäminen on sidoksissa siihen, kuinka pitkään kyseinen rekisteröity toimii yhteisön edustajana LVI- Xpert Oy suuntaan.

Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa.

6. Henkilötietojen käsittelevät tahot ja vastaanottajat

Firecon-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

LVI- Xpert Oy voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia ja alihankkijoita. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat esimerkiksi LVI- Xpert Oy:lle IT-järjestelmiä ja taloushallintopalveluita, tavarantoimituksia, oikeudellisia palveluita ja muita palveluita tuottavat palveluntarjoajat. Kaikkien henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien tahojen kanssa on laadittu asianmukainen henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakisääteisten velvoitteiden ja sopimusvelvoitteiden hoitamiseen liittyen mm. veroviranomaisille, ulosottoviranomaisille, työsuojeluviranomaisille ja vakuutusyhtiöille sekä LVI- Xpert Oy alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös muille viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa. Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipideja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

LVI- Xpert Oy voi myös joutua hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi. Lisäksi LVI- Xpert Oy voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja, mikäli LVI- Xpert Oy on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä.

Mikäli LVI- Xpert Oy on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä se voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille.

7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, LVI- Xpert Oy huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

8. Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus

LVI- Xpert Oy käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

LVI- Xpert Oy käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen.

LVI- Xpert Oy verkko ja palvelimet ja pilvipalvelut on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä sekä salasanoin. Henkilökuntaa on ohjeistettu salasanojen turvallisen käytön osalta.

Urakkasopimukset, urakkakohteiden kulunvalvontamateriaali ja muu alkuperäiskappaleina säilytettävä asiakirja-aineisto pidetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus on rajattu ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on työsopimuslain ja sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

9. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet.

Oikeus päästä tietoihin ja tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa.

Oikeus tietojen oikaisuun ja tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus vaatia tietojensa poistamista.

LVI- Xpert Oy poistaa, korjaa ja täydentää myös oma-aloitteisesti havaitsemansa käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Oikeus tietojen siirtämiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, Firecon rajoittaa tietoihin pääsyä.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

Oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään kirjallisesti tai sähköisesti. Pyyntö osoitetaan tämän tietosuojaliitteen kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen pyyntöön vastaamista. Tämä saattaa edellyttää lisätietojen kysymistä. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa, mahdollisuuksien mukaan kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien.

Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti. Firecon voi kieltäytyä pyynnöstä (kuten tietojen poistamisesta), lakisääteisen velvoitteen tai yhtiön lakisääteisen oikeuden johdosta, kuten esimerkiksi palveluihin liittyvä velvoite tai vaade.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs,
00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Vaihde: 029 56 66700
Faksi:029 56 66735

11. Muutoksen tietosuojaselosteeseen

LVI- Xpert Oy kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle, ilmoittamme niistä etukäteen.